Verzenden

Verzendingen

De artikelen op dehaakbubbel.nl die uit voorraad leverbaar zijn worden na ontvangst van betaling, binnen 1-2 dagen verzonden via PostNL. Je ontvangt van Post NL een mail zodra je bestelling bij Post NL is aangemeld. Je krijgt dan automatisch een Track en Trace code waarmee je je zending kan volgen.

De verzendkosten voor Nederland bedragen 4,50. Het is op dit moment alleen mogelijk om 1 boek per bestelling te plaasten. Wil je meerdere boeken bestellen neem dan contact met mij op via de mail info@dehaakbubbel.nl. Het is niet mogelijk om bestelde items retour te sturen.

De Haakbubbel is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van items bij PostNL.

Heb je gekozen voor de optie afhalen. Dan is het mogelijk om deze af te halen bij het volgende adres:

De Haakbubbel, Schoolstraat 27, 4341AG Arnemuiden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van De Haakbubbel. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via mijn website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Definities

 1. De Haakbubbel: gevestigd te Arnemuiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 84751274 handelend onder de naam De Haakbubbel.
 2. Website: de website van De Haakbubbel, te raadplegen via dehaakbubbel.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met De Haakbubbel en/of zich geregistreerd heeft op de website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen De Haakbubbel en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van De Haakbubbel zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging, of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor De Haakbubbel slechts bindend, indien en voor zover deze door De Haakbubbe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, een bestelling via de website van De Haakbubbel, dan wel een akkoord via de mail verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Haakbubbel en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van De Haakbubbel afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en (tenzij op de Website anders vermeld) andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Haakbubbel kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van De Haakbubbel afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van De Haakbubbel en het voldoen aan de daarbij door De Haakbubbel gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Haakbubbel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft De Haakbubbel het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. De Haakbubbel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien De Haakbubbel op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door De Haakbubbel is ontvangen, stuurt De Haakbubbel de producten zo spoedig mogelijk toe.
 2. De Haakbubbel is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien het product een pre order is, wordt er uitdrukkelijk vermeld wanneer het verstuurd zal worden.
 4. Indien De Haakbubbel de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan de Haakbubbel volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De Haakbubbel is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van De Haakbubbel jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €50,-

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van De Haakbubbel.

Persoonsgegevens

 1. De Haakbubbel verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Haakbubbel gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk’’ wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Winkelwagen